Oddzwonimy do Ciebie

Zostaw nam swój numer a oddzwonimy do Ciebie we wskazanym czasie., Przypomnimy o kontakcie wysyłając SMS na godzinę przed wykonaniem telefonu.

Numer :
Opóźnienie :

Informacja

Producenci

Warunki Gwarancji urządzeń i maszyn pakujących.

 

Okres gwarancji.

Firma Bartosz Maj udziela gwarancji na sprawne funkcjonowanie sprzedawanych urządzeń na okres: - 1 roku dla produktów marek Hacona, Noxon oraz Siat
- 2 lata dla produktów marki EvoPac

Firma Bartosz Maj może przedłużyć okres trwania gwarancji na podstawie przeprowadzonych corocznych akcji serwisowych dodatkowo o kolejny 1 rok, do maksymalnie 3 lat.

Urządzenia objęte dodatkowym okresem gwarancji posiadają taką informację na karcie produktu lub na stronie e-pakowarka.pl w opisie oferowanego produktu.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania zgłoszonej wady, w przypadku wymiany wyrobu na nowy biegnie na nowo od daty dostarczenia wyrobu wolnego od wad.


Procedura składania reklamacji.

Usługi gwarancyjne świadczone są przez firmę Bartosz Maj wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta faktury VAT potwierdzającej zakup produktu, oryginalnej karty gwarancyjnej, która została podpisana i podbita przez Sprzedawcę i Kupującego, zgłoszenia serwisowego z opisem usterki (dokument dostępny na stronie www.e-pakowarka.pl w dziale Gwarancja.
Dla przyspieszenia procedury reklamacyjnej możliwe jest przesłanie wszystkich dokumentów e-mailem na adres biuro@e-pakowarka.pl

Urządzenia o niewielkich gabarytach (do 90 kg lub  mieszczące się na palecie Euro o wadze nieprzekraczającej 300 kg) wykazujące wady lubi usterki należy przesłać bezpośrednio do firmy Bartosz Maj.
Firma Bartosz Maj w ww. przypadku na swój koszt zleca odbiór przesyłki z Państwa firmy.
Klient ma obowiązek zabezpieczyć urządzenie na czas transportu oraz wykonać zdjęcie zapakowanego towaru przed wysyłką.
W przypadku urządzeń o dużych gabarytach, serwis firmy Bartosz Maj po ustaleniu wcześniejszej daty oraz godziny stawia się we wskazanym miejscu, nieobarczając Klienta jakimikolwiek kosztami.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (usterka z winy Klienta, brak wykonywanych a wymaganych konserwacji) Klient ponosi koszty przeprowadzonego serwisu oraz koszt transportu (liczony jest w obydwie strony na podstawie faktycznie przejechanej ilości kilometrów.
Na usługę serwisową oraz dojazdu serwisu Kupujący otrzyma fakturę VAT.)

Dostawca zastrzega sobie prawo do wykonania oględzin przedmiotu reklamacji w celu oceny jej zasadności.

Sposób usunięcia wady leży w gestii Dostawcy.

Podpisanie przez uprawnionego pracownika serwisu i Klienta protokół/karta gwarancyjna jest jednoznaczny z usunięciem zgłoszonej wady.

W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest pisemnie lub e-mailem powiadomić o tym Kupującego . W powiadomieniu Dostawca musi podać przyczynę nieuznania reklamacji.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień konsumenta z tytułu uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Producent nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec Klienta za utratę, uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu.

Serwis urządzeń przeprowadzany jest przez firmę Bartosz Maj wyłącznie na wniosek Klienta.

W ramach gwarancji Klientowi przysługuje prawo do naprawy wadliwego wyrobu, jego wymiany w przypadku nie dającej usunąć się wady lub bonifikaty cenowej, obiektywnie odpowiadającej obniżeniu wartości użytkowej wyrobu.

Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu, czytelnego stempla sklepu jest nieważna. Ochrona gwarancji obejmuje teren całego kraju, właściwego dla Sprzedającego, u którego zostały zakupione wyroby.

 

Czas rozpatrzenia reklamacji.

Zgodnie z Ustawą firma Bartosz Maj ma obowiązek ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym reklamacja została złożona.
Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji i zgodę na Państwa roszczenia.

Dostawca zobowiązuje się do usunięcia przyczyn zasadnej reklamacji wyrobów w terminie do 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu, w którym reklamacja została złożona.

W przypadku gdy naprawa wymaga wymiany części , które należy sprowadzić na specjalne zamówienie od producenta, czas usunięcia reklamacji może wydłużyć się do 30 dni.

Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

- w okresie gwarancji firma Bartosz Maj (zwana dalej dostawcą) dokona czterech napraw istotnych, a urządzenie nadal będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.

- dostawca stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

Przy wymianie urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany.
Wymieniony wyrób lub jego część stają się własnością Sprzedającego.

Termin usunięcia przyczyny zasadnej reklamacji ulega wydłużeniu, jeżeli Dostawca zgłosił się u Klienta w uzgodnionym terminie i nie może podjąć koniecznych czynności z powodów leżących po stronie Klienta.

Jeżeli wymiana produktu na nowy, nie jest wykonana, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji nie upoważnia Klienta do wstrzymania zapłaty za zakupione wyroby.

Do chwili pełnej zapłaty za wyroby, pozostają one własnością Dostawcy i nie podlegają reklamacji (zgodnie z art.58 589 do 591 KC)

Wyłączenie odpowiedzialności.

Gwarancja nie upoważnia Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, zwrotu kosztów naprawy, ewentualnych szkód lub innych odszkodowań związanych z wadami wyrobów.

Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad wyrobów ogranicza się do wartości reklamowanego wyrobu lub jego części i nie może przekroczyć wartości jego zakupu.

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia zaistniałe podczas transportu lub przeładunku a spowodowane przez zewnętrzne firmy spedycyjne, które biorą odpowiedzialność za ww uszkodzenia.


Klient przy odbiorze paczki od kuriera lub spedytora zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, stwierdzenie uszkodzenia przy kurierze a także spisanie W JEGO OBECNOŚCI "protokołu szkodowego". Brak spisanego protokołu szkodowego wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego za otrzymany towar.


-
uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją wg zasad, brakiem wymiany części eksploatacyjnych, niedbałością Klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa,
- mechaniczne uszkodzenia produktów a w konsekwencji wywołane nimi wady,
- wady nieistotnych wyrobów niewidocznych po zamontowaniu,
- uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków , korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci telefonicznej bądź energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych
- urządzenia w których osoby inne niż Dostawca naruszyły bądź przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy.
- wszelkiego rodzaju elementy eksploatacyjne tj.: elektrody, teflony, druty oporowe, taśmy, przewody elektryczne, tuleje, elementy ścierne ruchome, bezpieczniki, diody, żarówki, elementy grzejne urządzeń, pasy transporotowe, rolki transportowe i inne, które zużywają się wskutek eksploatacji urządzenia.

Pozostałe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

* Wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

* Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Sprzedającego.

* dotyczy wyłączenie przedmiotów gospodarczych